RB VAC > RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RB VAC Sp. z o.o. z siedzibąu Jana z Kolna 11c, 65-014 Zielona Góra, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem: 68 453 70 17 lub mailowo na adres: info@rbvac.pl
 2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu:
 3. realizacji zawieranych z nami umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. wykonania obowiązków prawnych, które na nas ciążą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. komunikacji z Państwem za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji (e-mail, telefon, formularze kontaktowe, social media) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz o dobrowolnie wyrażoną zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną;
 6. prowadzenia za Państwa zgodą marketingu naszych produktów i usług z wykorzystaniem podanego nam adresu e-mail oraz numeru telefonu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a oraz nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. ochrony osób i mienia stosując monitoring wizyjny w naszych siedzibach w oparciu o prawnie uzasadniony interes, a także do badań naukowych i statystycznych (z uwzględnieniem ograniczenia celu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 8. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w zakresie prowadzonej działalności i świadczenia swoich usług, m.in. w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, wskazanego adresu dostawy zamówionego towaru, numeru telefonu;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane do zawarcia z nami umowy, a w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 10. Państwa dane osobowe możemy przekazać lub udostępnić podmiotom świadczącym dla nas usługi m.in. ochrony, kurierskie, prawne, finansowo-księgowe, informatyczne, audytowe, statystyczne, a także podmiotom publicznym i służbom interwencyjnym, jeżeli wynikać to będzie z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej z nami lub do dania przedawnienia roszczeń z tytułu umowy oraz przez 6 lat w przypadku danych zawartych w dokumentacji księgowej. Dane przekazane na podstawie zgody przetwarzać będziemy do momentu wycofania zgody. W pozostałych przypadkach dane przetwarzamy przez okres wymagany przepisami prawa.
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza EOG. Wyjątkiem może być korzystanie przez nas z tzw. chmury obliczeniowej, przy czym dane przekazywane będą wyłącznie w sposób bezpieczny, szyfrowany, do kraju, do którego transfer jest legalny w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (dawniej: „Tarcza Prywatności”).
 13. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wycofania zgody, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu.
 14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

KLAUZULA INFORMACJYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

 

 

Zgodnie z art. 13  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest RB VAC Sp. z o.o. z siedzibąu Jana z Kolna 11c, 65-014 Zielona Góra, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem: 68 453 70 17 lub mailowo na adres: info@rbvac.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia oraz ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi ochrony, podmiotom publicznym i służbom interwencyjnym, jeżeli wynikać to będzie z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Miejsca objęte monitoringiem dotyczą wyłącznie terenów należących do Administratora. Kamery rejestrujące obraz zainstalowane są w pomieszczeniach i biurach oraz na budynkach.